HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht


Beleidsplan 2014-2016

Vooraf
In maart 2010 is de Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht opgericht. Ingevolge de statuten (art. 2, lid 1) heeft de Stichting ten doel: De stimulering en ondersteuning van het werk van het RHC Zuidoost Utrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting (art. 2, lid 2) tracht dit doel te bereiken door:
a. het verlenen van steun aan genoemd RHC;
b. het bevorderen en verspreiden van kennis met betrekking tot genoemd RHC en de daarin berustende bronnen;
c. andere middelen, die in overeenstemming zijn met het doel van de Stichting.
Het bestuur van de Vriendenstichting wordt gevormd door: Guus Swillens (voorzitter), Noor Erkelens-Buttinger (secretaris), Ad van Bemmel (penningmeester) en Kees van Schaik (relatiebeheer). Het bestuur zal de komende tijd met enkele leden worden uitgebreid. Dit laatste ook al omdat in 2013 het werkgebied van het RHC en dus ook van de Vriendenstichting is uitgebreid met de gemeente Vianen.

Taakopvatting
Het bestuur vat zijn taak primair op als het bieden en organiseren van financiële en andere steun. Daarbij gaat het vooral om bijzondere projecten op het gebied van digitalisering of restauratie, de aankoop van boeken, kaarten en prenten of het uitbrengen van publicaties. Het bestuur wil tevens de belangstelling voor het RHC bij bestuurders en publiek stimuleren en bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het RHC (netwerkfunctie), mede door het (gezamenlijk) organiseren van activiteiten.

Terugblik
In het - eerste - beleidsplan 2011-2013 lag de prioriteit, noodgedwongen, op het werven van aanvullende fondsen voor de restauratie van documenten van het RHC als gevolg van de rampzalige overstroming van de archiefbewaarplaats eind 2002. Die restauratie is inmiddels voor tweederde deel voltooid en zal naar verwachting in 2016 geheel zijn afgerond.

Het bestuur legt jaarlijks in algemene zin verantwoording af in een openbaar publieksgericht verslag (zie daarvoor www.rhczuidoostutrecht.nl). Daaruit blijkt onder meer dat de Vriendenstichting de afgelopen tijd een bijzondere collectie van 600 kaarten en boeken als schenking heeft ontvangen. De Vriendenstichting heeft deze ‘Collectie Deys’ op haar beurt in bruikleen gegeven aan het RHC waar deze door onderzoekers kan worden geraadpleegd. Meer recent heeft de Vriendenstichting een bijzondere collectie oude ansichtkaarten van Doorn kunnen kopen welke collectie inmiddels aan het RHC is geschonken.

Aktiviteiten 2014-2016
In 2016 bestaat de Historische Kring Tussen Rijn en Lek, die een belangrijk deel van het werkgebied van het RHC bestrijkt, 50 jaar. De Historische Kring wil dan in het bijzonder aandacht besteden aan de betekenis en follow-up van het in 1983 verschenen standaardboek van mede-oprichter Cees Dekker (†) over (de ontginning van) het Kromme-Rijngebied in de Middeleeuwen. De Historische Kring heeft het RHC en de Vriendenstichting gevraagd mee te helpen met de organisatie van een aantal activiteiten waaronder een symposium.

Dit alles overigens mede met het oog op de voorbereiding van het herdenkingsjaar 2022. In 2022 zal het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden herdenken dat het dan 900 jaar geleden is dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede is afgedamd (1122) en dat begonnen is met de aanleg van de dijk langs de Neder-Rijn en Lek van Amerongen naar Vreeswijk. Die twee zaken tezamen maakte de grootschalige ontginning van de broeklanden in het Kromme-Rijngebied mogelijk. Een ander gevolg was, ook in 1122, de bevestiging van de stadsrechten van Utrecht. De stad Utrecht zal dat in 2022, dus eveneens 900 jaar later, uitgebreid herdenken.1

Begin 2015 zal het Het Utrechts Archief, op verzoek van het RHC en de Vriendenstichting, het zogenoemde Wijkse Poortboek naar verwachting aan het RHC overdragen.2 Het Poortboek is een meer dan vijfhonderd jaar oud handschrift. Het was het belangrijkste rechtsboek voor de inwoners van de stad Wijk bij Duurstede dat in 1300 stadsrechten kreeg. Ingevolgde de gemeentewet van 1851 is het verschil tussen dorpen en steden definitief komen te vervallen. Echter in de beleving van mensen bestaat dat verschil nog steeds. Inwoners van steden zoals Wijk bij Duurstede, Rhenen en Vianen zijn verontwaardigd als je hun woonplaats een dorp noemt.

Ter gelegenheid van de overdracht van het Poortboek organiseert het RHC samen met de Vriendenstichting een aantal activiteiten. Eerst wordt het Poortboek gerestaureerd en gedigitaliseerd waarvoor de Vriendenstichting fondsen verwerft. Bij de activiteiten zullen de drie betreffende historische verenigingen (Tussen Rijn en Lek, Oud-Rhenen, Land van Brederode) en de drie stedelijke musea worden betrokken. Naast activiteiten voor meer inhoudelijk geďnteresseerden (een symposium) worden ook activiteiten voor een groter publiek opgezet.

De Vriendenstichting heeft de belastingstechnisch gezien interessante ANBI-status. Giften aan goede doelen met die status zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de gever. De Vriendenstichting gaat deze mogelijkheid en de mogelijkheid van het bij testament doen van schenkingen en legaten aan de Vriendenstichting breder communiceren.3

Vrienden
De Vriendenstichting telt momenteel een beperkt aantal donateurs of vrienden. Besloten is alle vrijwilligers van het RHC om niet vriend te maken. Zij leveren immers diensten in natura aan het RHC. Daarnaast zal, parallel aan hier boven aangestipte activiteiten, aan een meer actieve vrienden-werving worden gedaan. Dit laatste ook om het netwerk uit te breiden. De contacten met de historische verenigingen in het werkgebied zullen worden aangehaald.


1. In 2022 herdenkt Woerden dat het dan 650 jaar stadsrechten heeft.
2. Het Poortboek is door de gemeente Wijk bij Duurstede in 1894 in bruikleen aan het toenmalige Rijksarchief Utrecht gegeven.
3. ANBI: Algemeen Nuts Beogende Instelling; zie www.belastingsdienst.nl.