HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Disclaimer en gebruiksvoorwaarden voor de krantencollecties

1. Disclaimer

Voor zover er nog auteursrecht op de kranten rust, heeft het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ZOU) toestemming van de rechthebbende uitgevers gekregen om hun kranten op internet te zetten, op voorwaarde dat u zich als gebruiker houdt aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan. Met de stichting Lira/Pictoright is een overeenkomst gesloten voor het online publiceren van de auteursrechtelijk beschermde werken van individuele freelance-journalisten, freelance-fotografen en andere individuele rechthebbenden die auteursrechten kunnen doen gelden.
Het RHC ZOU stelt de kranten beschikbaar als historische journalistieke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft het RHC ZOU uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient het RHC ZOU het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.
Het RHC ZOU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de kranten en deze website.

2. Gebruiksvoorwaarden: wat mag u doen met de kranten?

Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de kranten (artikelen, foto's, gehele kranten e.d.), mag u deze alleen gebruiken voor uw eigen privťgebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, noch op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciŽle als commerciŽle verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn - met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciŽle verdere verspreiding - al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele kranten - en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiŽle delen uit onze krantendatabank.
Ook is het niet toegestaan om kranten(onderdelen) of het RHC ZOU-beeldmerk te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee het RHC ZOU en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.

3. Rechthebbenden

Deze website is een publicatie van het RHC ZOU, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn. Alle rechten op de krantendatabank als geheel en op de website komen toe aan het RHC ZOU. Daarnaast rusten er rechten op de kranten zelf en op de individuele bijdragen erin (artikelen, foto's, illustraties e.d.). Die berusten bij de uitgevers tot 70 jaar na eerste publicatie en/of bij de individuele (freelance-)rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden.
Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel het RHC ZOU als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende.

4. Contact

Individuele freelance-journalisten, freelance-fotografen en andere individuele rechthebbenden die nog auteursrecht kunnen doen gelden op bijdragen in de kranten (artikelen en foto's e.d.) kunnen contact opnemen met het RHC ZOU.
Ook uw vragen of opmerkingen over de kranten op deze website kunt u per e-mail richten aan: info@rhczuidoostutrecht.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Terug