HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Tarievenregeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht


De tarieven zijn inclusief BTW

De Wijkse Molen van Ruisdael
op een oud tienguldenbiljet

Fotokopieën (zwart-wit)
Kosten
-formaat A-4  € 0,30
-formaat A-3 € 0,60

Fotokopieën van kaarten, bouwtekeningen e.d.
 
-formaat A-2 € 5,30
-formaat A-1 € 7,85
-formaat A-0 € 12,85

Fotokopieën (kleur)
  
-formaat A-4 € 0,60
-formaat A-3 € 1,20

Afdrukken reader-printer
 
-microfiches (via reader-printer), formaat A-4 € 0,60
-krantenpagina (via computer), formaat A-4 € 0,30

Scans
 
-eenvoudige scan € 0,60
-verzenden per e-mail (indien mogelijk)  gratis
-cd-rom € 1,-
-(kleuren)afdruk op (kwaliteits)papier A-4 € 2,-
-(kleuren)afdruk op fotopapier A-4 € 3,-

Onderzoek* en inlichtingen
 
-onderzoek door studiezaalmedewerker: zoektarief per 15 minuten (excl. porto- en kopiekosten) € 8,00
-standaard administratie- en verzendkosten € 3,00
-mondelinge aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan gratis
-mondeling verwijzen naar archieven en collecties (en andere archiefinstellingen) waarin onderzoek kan worden verricht gratis

Afschriften en uittreksels
 
-voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen: per akte of set bijlagen
dit tarief geldt ook indien volstaan kan worden met een gewaarmerkte fotokopie
 € 8,15
-voor gewaarmerkte afschriften of uittreksels uit andere archiefbescheiden, per akte € 23,75

Uitlening
 
-voor het lichten en verzendklaar maken van archiefstukken, per half uur of deel daarvan, exclusief verzendkosten € 24,50

Verpakking
 
-minimumkostprijs voor reproducties die niet in een standaard A/4 of A/5 enveloppe kunnen worden verzonden € 1,65

Gebruiksvergoeding
 
-voor gebruik in Nederland van reproducties van afbeeldingen voor publicaties, exposities e.d., onverkort het recht van anderen deze afbeeldingen op dezelfde voorwaarden te publiceren. De gebruiksvergoeding staat los van de tarieven voor het vervaardigen van het materiaal. De naam van het RHC Zuidoost Utrecht dient in de publicatie vermeld te worden. Bij materiaal, waarvan de rechten niet bij het RHC Zuidoost Utrecht berusten, gelden afwijkende voorwaarden en tarieven. De hier vermelde vergoedingen gelden bij een aantal van minder dan 10 afbeeldingen: 
te gebruiken in: € 4,50
voor oplage
€ 7,50
voor oplage
dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen < 50.000 > 50.000
periodieken < 20.000 > 20.000
boeken < 5.000 > 5.000
prentbriefkaarten voor verkoop < 500 > 500
voor eigen relaties < 1.000 > 1.000
brochures < 3.000 > 3.000
-hanggeld: voor gebruik in Nederland van reproducties en afbeeldingen is hanggeld verschuldigd. De kosten bedragen per afbeelding € 55,25

in alle andere gevallen, mits schriftelijk aangevraagd, beslist de streekarchivaris

* Criteria voor het verrichten van kosteloos onderzoek
In onze studiezaal kunt u onderzoek komen doen. Hulp bij dit onderzoek is kosteloos. Wanneer u onderzoek laat doen door een van onze medewerkers zijn hier kosten aan verbonden. Dit is echter niet altijd zo; er zijn een viertal uitzonderingen op deze regel:
1.Voor collega-archiefinstellingen verrichten wij maximaal twee uur gratis onderzoek.
2.Een aantal instellingen van menslievendheid is vrijgesteld van het betalen van leges voor historisch onderzoek. Dit zijn instellingen die een maatschappelijk belang dienen en die onder andere door subsidie van de overheid in staat worden gesteld hun werk te doen.
3.Wij zijn wettelijk verplicht gratis informatie te verstrekken aan de afdelingen Burgerzaken van de deelnemende gemeenten en aan de Belastingdienst.
4.Bij uitzondering verrichten wij voor derden onder voorwaarden kosteloos historisch onderzoek als dat leidt tot een publicatie over de geschiedenis van het werkgebied van het RHC Zuidoost Utrecht. Voorwaarden kunnen zijn: u bent redelijkerwijs niet in staat om zelf in de studiezaal te Wijk bij Duurstede onderzoek te komen doen; het onderzoek is inpasbaar in onze planning; het RHC Zuidoost Utrecht wordt vermeld in de publicatie; de archiefdienst ontvangt een gratis exemplaar van de publicatie.