HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Brief van Willem van Oranje ontdekt

Tijdens het bewerken van een deel van het oude stadsarchief van Wijk bij Duurstede dook een brief op van prins Willem van Oranje. Hij schreef deze brief ter bemoediging van het stadsbestuur enkele maanden voor zijn dood. De brief is te vinden in archiefnummer 1 (Stadsarchief Wijk bij Duurstede), inventarisnummer 62-1 (Ingekomen brieven bij de magistraat).


In de brief staat het volgende:

Eerentfeste eerzame wijze bezundere goede vrienden. Wij laten u te gedencken met wat droefheijt wij verstaen hebben de tijdinge dat den vijanden onlancx zoude de riviere gepasseert ende in de Betuwe gevallen zijn, daer van wij te meer bewondert zijn geweest, midts dat wij ons wel verzekert hadden, dat den zelven daer toe allen beleth zoude zijn gedaen geweest, zoo wij allen goede ordre gestelt ende geraden hadden, nijettemin want tzelve gebeurt is zoo subitelijck ende zonder dat wij alnoch daer van tot noch toe te recht onderricht zijn, zoo en machmen daerom nijet verslaghen zijn noch den moet laten sincken, maer ter contrarien met den goeden borgheren tsamen eenen goeden moet ende courage nemen tot weerstandt vanden vijandt dewelcke op u luijden nijet en can gewinnen zoo ghijluijden tsamen standtvastelijck blijft in goede courage, vromicheijt, ende gemoet, te min dat wij nijet naerlaeten en zullen nae alle onze macht ende moghelickeijt ons te gebruijcken zoo wij jegenwoordelijck geduerichlijck doen om zulcken ordre te stellen dat wij met den hulpen Godts cortteling den vijandt zullen beletten ende den middel benemen om uluijden ende allen den anderen steden ende plaetzen uwen gebueren ennighe schade off voirdere bezwaernisse te doen, ende ons in alles tot u luijden ernsticheijt ende vromicheijt vertrouwende bieden Godt

Eerentfeste eerzame wijze bezundere uluijden te houden in zijne heijlighe bescherminge. Vuijt Delft den XVI januarij 1584

Die Prince van Oraengen Grave van Nassau etc Marquis vander Vere etc

Uluijden zeer goede vriendt

Guille[m] de Nassau