Nieuwsbrief RHC Zuidoost Utrecht 1 van 2017

12 januari 2017Openbaarheidsdag 2017

Bij sommige archiefdiensten is er een ware run op archiefstukken die op de eerste dinsdag in januari eindelijk openbaar komen. Ook het RHC Zuidoost Utrecht kent zijn eigen Openbaarheidsdag. De stukken die nu beschikbaar zijn gekomen voor raadpleging op de studiezaal zijn:
-De kerkenraadsnotulen van de hervormde gemeente Doorn, 1996 (arch.nr. 230
-De kerkenraadsnotulen van de Gereformeerde Kerk Maarn-Maarsbergen, 1996 (arch.nr 216)
-De notulen van de diaconie van de hervormde gemeente Leersum, 1996 (arch.nr 90)


Rekeningen van het kleermakersgilde

In het archief van het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede ligt een register met rekeningen van de broederschap van St. Jan Baptist van 1629-1745. Dat er rekeningen bewaard zijn van dit kleermakersgilde is heel bijzonder. De administratie van de gilden was doorgaans slecht op orde.

Deze rekeningen zijn ooit ingebonden. Hierbij is niet steeds een chronologische volgorde aangehouden. Ook zijn lege pagina’s in de rekeningen gebruikt voor latere aantekeningen en/of rekeningen. Van al deze rekeningen is een transcriptie gemaakt waarin de chronologische volgorde is hersteld. De bladzijnummering in vierkante haken geeft de originele plaats in het ingebonden register weer. Het hele boekje van 62 folio’s is getranscribeerd.

Naast rekeningen bevat dit register ook diverse aantekeningen uit de zogenaamde morgenspraak. Het gilde kende een vorm van eigen rechtspraak, de morgenspraak genoemd. De gezamenlijke gildebroeders konden een lid dat in overtreding was bekeuren. Ook ging het gilde actief op zoek naar mensen die clandestien werkten, de zogenaamde beunhazen. Volgens Wikipedia is dit woord afkomstig van het Nederduitse "böhnhase" — een zeventiende-eeuwse term voor iemand die het vak van kleermaker uitoefende zonder dat hij lid was van een gilde. In de rekening over de jaren 1671-1673 komt de volgende zinsnede voor: "Voor een beunaes gesocht maar niet gevonden niet goet gedaen." In de rekening van 1675-1676 staat: "Noch ontfangen van een beuenaes bevonden te wercken aen den Amerongen dijck ten huijsen van Jan Tonisz."

Het kleermakersgilde van Wijk bij Duurstede is in 1514 opgericht, getuige een kopie van de gildebrief in het archief van het gemeentebestuur van Rhenen (arch.nr 152, inv.nr 111A1). Hieruit weten we wat er van de gildebroeders – en, heel uitzonderlijk, gildezusters – werd verwacht. Ook hoe zij lid konden worden van het gilde, namelijk door het afleggen van de gildeproef, het maken van een aantal werkstukken, die in de gildebrief duidelijk zijn omschreven.


Kaarten uit de Atlas Deys

In juni 2013 schonk de Rhenense historicus en verzamelaar dr. Henk Deys zijn waardevolle collectie topografische kaarten en boeken aan de Vriendenstichting van het RHC. Eind 2017 zal deze "Atlas Deys" feestelijk worden overgedragen aan het RHC Zuidoost Utrecht. Nu al zijn er 161 kaarten digitaal te bekijken op de beeldbank. Sociaal geograaf dr. Ad van Bemmel, een van onze vaste vrijwilligers, heeft de kaarten beschreven. Winfried Leeman fotografeerde ze. De meeste kaarten betreffen Rhenen en omstreken alsmede het gebied langs de Rijn en de Lek in de provincies Gelderland en Utrecht. Wilt u alle kaarten uit de Atlas Deys zien, typ dan Deys in het eerste zoekveld van de beeldbank.

Bibliotheek

Het RHC Zuidoost Utrecht beheert een grote collectie boeken en tijdschriften. In de eigen bibliotheek van het RHC zitten vooral publicaties die specifiek over het werkgebied, het zuidoosten van de provincie Utrecht, gaan. Daarnaast zijn er meer algemene boeken over historie en cultuur. Dankzij een schenking van de heer Deys uit Rhenen is er ook veel cartografische literatuur. Bovendien beheert het RHC de bibliotheek met doubletten van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW). Hierin bevinden zich vooral publicaties over genealogie, archeologie en natuur en milieu in binnen- en buitenland. De catalogus die online is gegaan (zie homepage van de website), bevat de eerste ruim 4300 titels. Dit zijn alleen titels uit de eigen bibliotheek. De series en monografieën van het KNGGW zullen hier de komende tijd aan worden toegevoegd. De bibliotheek is geen uitleenbibliotheek. Alle boeken en tijdschriften zijn op de studiezaal te raadplegen tijdens de openingstijden. Bij hoge uitzondering kunnen (dubbele) boeken voor een korte periode worden geleend.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik dan op afmelden nieuwsbrief
© 2012 - 2017 RHC Zuidoost Utrecht